SlovanskaCharta.cz

ÚVOD

Úvodní strana slova slovanského

BLOG

Blog věnovaný národu slovanskému

CHARTA

Prohlášení k národu slovanskému

TEXTY

Texty o slovanském národu

 Proč vznikla Slovanská Charta 2017?

Slovanská Charta 2017 vznikla z důvodu snahy o vytvoření ideálního prostředí pro život v harmonii a celku...

Šťastná občanská společnost je o dětech, které se učí a inspirují svými rodiči, o rodičích, kteří jsou v životě a práci šťastní a prarodičích, kteří jsou hrdi na plody svého života a to bez ohledu na víru, talen a duševní vývoj.

Býti Slovanem znamená, odpovědnost žití života v harmonii celku a toto žití přirozeně poskytovat jako důkaz celému bytí. Býti Slovanem znamená nésti veliké břímně odpovědnosti vzoru života v harmonii. 

 

\"Budiž řečeno, v kořenech je víra, v jednotě síla, v rovnosti spravedlnost a v lásce cesta. Staniž se Slovanský rode slovem a slovo činem pro vytvoření místa na Zemi rodné, úrodné a zaslíbené...\"

Odměnou Slovana za nesené břímně jest poznání odkrývající tajemství bytí a dosažení naplnění, což nejvyšší odměnou a darem...

Buďme u toho a buďme lepší!


 Prohlášení Slovanské Charty 2017...

Jakožto Česko-Slovensko Slovanský suverénní národ, který si historicky vydobyl právo na život, ve jménu odkazu Jana Husa rodu Slovanského tímto žádáme:

 

 • 1
  Požadujeme správu a vlastnictví strategických surovin v rukách státu
  Proč? Nezpracované přírodní zdroje jsou vlastnictvím občanské společnosti, nikoliv jedince. V případě soukromého vlastnictví či soukromého záboru těchto zdrojů bez nákupu od státu získává jedinec parazitickým způsobem obohacení na úkor ostatní společnosti, a to bez vložení své hodnoty přínosu pro společnost. Zisk z prodeje těchto surovin je zásadním ziskem státu.
 • 2
  Žádáme zavedení jednoho státního účtu, který odebere z příjmu všech pracujících lidí 10% a uloží povinnost odpracovat 88 hodin veřejných prací v roce, platí i pro cizince
  Proč? Jednoduchost podporuje přehled a spravedlnost. Existoval by pouze jediný státní transparentní účet, na který by odcházely veškeré platby, a které by byly následně vypláceny na účet s variabilním symbolem majitele. Stát by měl pravomoc zastavit či krátit platby dle nesplněných povinností majitele a odebírat daňovou hodnotu 10% z příjmu. Druhou formou daně by bylo zavedení 88 odpracovaných hodin v roce pro stát.
 • 3
  Žádáme zákaz všech právnických osob vyjma akciových společností, ve kterých jsou akcionáři pouze paltní zaměstnanci dané společnosti
  Proč? Pro spravedlivé a rovné obchodní podmínky je třeba dosažení praktické jednoduchosti. Je třeba stanovení vlastníka a to je vše. Proto je nepřípustné složité účetnictví, složité vyjádření nákladů a zisků, nebo složité daňové agendy. Existují pouze příjmy, výdeje a 10% daň s 88 hodinovou robotou v kalendářním roce. Nic jiného. Mimo vyjádření osobního vlastnictví je povoleno družstevní – akciové vlastnictví, které sdružuje práci celého týmu. Vlastníkem akcií je pouze aktivně pracující člen týmu s odměnou vyjádřenou rovným podílem zisku v podobě hodnoty peněz nebo výsledku práce.
 • 4
  Žádáme předání bankovního sektoru do rukou státu, jako jediné banky
  Proč? Kapitalistický bankovní sektor manipuluje s hodnotou lidské práce, která je vyjádřena hodnotou peněz. Avšak jakákoliv manipulace s hodnotou peněz, vyjma sčítání a odečítání, je rizikem a spekulací a proto je nepřípustná. Z tohoto důvodu stát zastane úlohu banky v ohledu správy plateb financí a zároveň úkol daňové a kontrolně finanční správy. Více není nutné.
 • 5
  Žádné státní dotace ani podpora soukromého vlastnictví
  PROČ? Každá státní podpora osobního zájmu jedince či jeho vlastnictví, byť je obalena do veřejně prospěšného přínosu, je podpora nerovnováhy. Tím, že se podporuje soukromý zájem jedince se napomáhá vytváření mocenské skupiny v celku a tím i podpora rozdělování a nesoudružnosti. Stát financuje sociální zázemí, veřejně prospěšné aktivity, školství, zdravotnictví a jiné neekonomické činnosti jako jejich jediný 100% majitel. Jiná forma státní podpory není přípustná.
 • 6
  Žádáme rovné obchodní podmínky
  PROČ? Cenová spekulace vytváří nestabilitu, parazitismus, rizika a vedlejší náklady. Ideálním modelem pro cenotvorbu je: Cena nákladů a investic do rozvoje služby či výrobku, plus 10% státní daň, plus 20% zisk. A to je vše. Nižší cena je riziko a vyšší cena pak parazitizmus. Doporučená MO cena pak vytváří stabilitu trhu a brání spekulacím. Jednoduchá evidence účetnictví s odevzdáním daně 10% ze zisku a 88 hodinami státní roboty je jedinou státní povinností v účetnictví, bez dalších možných odpisů či státní podpory. Žádné složitosti.
 • 7
  Žádáme rovné splnění daňových a finančních pravidel i pro zahraniční subjekty
  Proč? Rovné podmínky jsou platné bez ohledu na původ. Každý pracující zahraniční subjekt na našem území bude muset splnit podmínku fyzické podnikající osoby nebo akciové společnosti. Dále bude podléhat platbám na centrální státní účet a 10% dani a 88 hodinám povinných veřejně prospěšných prací.
 • 8
  Žádáme zrušení všech úroků, všichni platí jen to co dluží, nic více nic méně a včas
  Proč? Hodnota práce je vyjádřená hodnotou peněz. Je to konkrétně stanovená hodnota konkrétním časem nabytí a konkrétní časem směny. Je tedy nepřípustné s touto hodnotou jakkoliv manipulovat pouze sčítat a odečítat. Úrok je parazitní manipulací s touto přesně stanovenou hodnotou, způsobuje rizika a není společenským přínosem. Stát je garantem a ručitelem včasného plnění celé výše hodnoty platby.
 • 9
  Žádáme stejnou odměnu za provedenou práci pro všechny občany bez ohledu na povolání
  Proč? Žádná potřebná práce není důležitější. Každý přínos a společenská hodnota má svůj význam. Jelikož je tato hodnota vyjádřena hodnotou peněz a jelikož je každá hodnota stejně důležitá, pak každý občan je odměňován stejnou výší odměny. O výši rozhoduje pouze čas, který práci věnoval. Tím má občan svobodu volby svého povolání především na základě svého talentu a míry duchodního a duševního vývoje. Potřebné profese bez poptávky budou vykryty veřejnou prací a nezařazenými jedinci.
 • 10
  Žádáme bonusy pro osoby se společenským přínosem
  Proč? Každý občan, nebo skupina, kteří se zaslouží o významný úspěch se společenským přínosem budou zvláště odměněni. Je důležitá podpora všech dobrých myšlenek, které posunují společnost. Je jedno, jestli se jedná o vynálezce, lékaře, učitele či schopného manažera.
 • 11
  Žádáme odebrání všech občanských a sociálních práv a výhod po 6-ti měsících nezaměstnání
  Proč? Být občanem je stejná odpovědnost, jako být dobrým rodičem, nebo pracovníkem. V případě, že jedinec nepochopil svoji důležitost a odpovědnost při budování fungující občanské společnosti, pak nemá nárok na jakoukoliv státní a občanskou podporu ani občanská práva. Za občanská práva se považují sociální a důchodové výhody, volební právo nebo politická angažovanost.
 • 12
  Žádáme plnou úhradu zdravotní péče, včetně té alternativní
  Proč? Právo na bezplatnou a kvalitní lékařskou péči i ošetření je základním občanským a lidským právem. Každý jedinec si může svobodně vybrat jakýkoliv způsob péče. Nejdůležitějším pilířem státní správy je zdravotnictví, školství a finanční správa.
 • 13
  Žádáme zákaz číselného hodnocení dětí při studiu, pouze slovní hodnocení talentu a jeho koncepční rozvoj
  Proč? Soutěživost ve vzdělávání podporuje stres, upřednostňuje jedince a způsobuje rivalitu a disharmonii společnosti. Je třeba postavit školský systém výchovy na rozvoji talentu s ohledem na míru duševního vývoje a principu důležitosti každého a všeho kolem. Proto je naprosto nedůležité a nežádoucí číselné osobní ohodnocení žáka, ale ústní odborné hodnocení vedoucí k určení vzdělání dle talentu a míry duchovního a duševního vývoje.
 • 14
  Žádáme politický systém se starosty měst a okresních zastupitelů
  Proč? Jelikož stát tvoří lidé, kteří žijí v regionálních částech po celé zemi a tyto občany zastupují jednotliví starostové, pak je z důvodu přímé komunikace při rozhodování věcech státu vhodné postavit přímo starosty měst a obcí na úroveň vládních hlasů. Jednalo by se o zástupce 77 okresů ČR, zastupujících starosty svého okresu, kteří by nahradili dosavadní dvoukomorový systém a stali se tak přímým kontaktem mezi vládou a občany měst. Politická příslušnost neexistuje, jelikož zástupce každé části z 77 dílčího celku je delegovaným hospodářem a reprezentantem. Občané přímo volí okresního zastupitele a svého starostu, starosta tlumočí požadavky občanů svému okresnímu zástupci, který následně hlasuje o zájmech svých zastupujících občanů v parlamentu. Vláda je správcem věcí veřejných, garantem výkonu závazků a rozvoje a řídí se rozhodnutím starostů. Prezident je volen občany jako garance výkonu všech zástupců státu s možným odvoláním každého zástupce. Vše je podřízeno občanským hlasováním v referendu. Český stát je plně svrchovaným státem, jehož činnost řídí a ovlivňují pouze rozhodnutí občanských referend. Platí tedy hierarchie: Občan - Starosta - Okresní zastupitel - Úřad vlády - Prezident. Avšak hlasovací právo má pouze občan!
 • 15
  Žádáme povinná referenda pro věci veřejné
  Proč? Občané tvoří stát, proto mají své základní právo hlasovat ve veřejném referendu o věcech veřejných. Uvedené hlasovací právo je nedotknutelné a je nejvyšší autoritou při rozhodování. Hlasovací právo nabývá u občana v platnost ve chvíli, kdy se stal nejméně po třetím roce plátcem daně. Existuje pouze jeden veřejně projevený hlas jednoho občana. Neexistuje žádné anonimní, zastoupené či skupinové hlasování.
 • 16
  Nedotknutelnost základních lidských práv a svobod.
  Prohlašujeme nedotknutelnost a dodržování základních lidských práv a svobod, jakož to zásady respektu k přirozeným právům člověka, respektu k právům občana, uznání svrchovanosti zákona a návaznost na tradice humanismu, demokracie a samosprávy
Poslední úpravy znění Charty: 04.03.2018 (4.2)